اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند 1397/05/18


با صدور احکامی از سوی دکتر فرهاد رهبر

اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدندرئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با استناد به نامه شماره 860/853 مورخ 97/4/10 طی حکمی دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان عضو و رئیس کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان منصوب کرد.

همچنین دکتر حمیدرضا غلامرضایی رئیس بیمارستان فرهیختگان به عنوان عضو و دبیر کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان منصوب شد.

دکتر فرهاد رهبر طی احکامی دیگر، دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر سیدحسین طباطبایی اصل سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر سیدعلی ابطحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دکتر علی کمیلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران را به عنوان اعضای کمیته عالی راه اندازی بیمارستان فرهیختگان و دکتر محمد عبداله خانی رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه را به عنوان عضو ناظر کمیته فوق منصوب کرد.