برنامه زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1394/11/16
تا تاریخ
از ساعت
تا ساعت
توضیحات

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 95-94

انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 3/11/94 انجام می شود.

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سایت خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

زمانبندی ثبت نام :

ورودی های 93 و ماقبل روز شنبه مورخ 3/11/94

ورودی های 94 و ماقبل روز یکشنبه 4/11/94 لغایت پنجشنبه 8/11/94

حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94  از روز شنبه مورخ 17/11/94 لغایت چهارشنبه 21/11/94 می باشد