اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی 1397/08/21


دانشجویان متقاضی استفاده از وام بلند مدت وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویی واحد مراجعه فرمایند.
طبقه بندی خبری:
عمومی