بخشهای مرتبط
برنامه دفاع از پایان نامه


اطلاعیه دفاع دانشجویان

تاریخ و ساعت دفاع

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی دانشجو

ردیف

08/06/1394ساعت                                8

برق مخابرات

زهرا افخمی

1

08/06/1394ساعت9

برق مخابرات

مهدی امیری کیا

2

09/06/1394ساعت8

برق مخابرات

ابوالفضل ابراهیمی نژاد

3

09/06/1394ساعت9

برق مخابرات

پروانه حسینی

4

09/06/1394ساعت10

برق مخابرات

مونس استانی

5

09/06/1394ساعت11

برق مخابرات

عادل صالحی

6

09/06/1394ساعت12

برق مخابرات

مسعود غیاثی

7

09/06/1394ساعت13

برق مخابرات

حسین وفایی

8

14/06/1394 ساعت8

اموزش ریاضی

بنیامین بخششی

9

14/06/1394 ساعت9

اموزش ریاضی

طاهره محیاپور

10

14/06/1394 ساعت9

معدن

مرتضی غفاری

11

14/06/1394 ساعت10

معدن

رضا رضایی لری

12

15/06/1394 ساعت8

اموزش ریاضی

مجتبی نوروززاده

13

15/06/1394 ساعت9

اموزش ریاضی

عبدالحمید جهانگیری

14

15/06/1394 ساعت10

اموزش ریاضی

ساره محمودی

15

17/6/1394 ساعت8

میکروبیولوژی

مریم حفیظی

16

17/06/1394 ساعت9

میکروبیولوژی

میثم میرزاده

17

17/06/16394 ساعت10

میکروبیولوژی

میترا یزدی

18

17/06/1394 ساعت 11

میکروبیولوژی

زهرا فروزنده

19

17/06/1394 ساعت12

میکروبیولوژی

مرضیه شریعتی

20

19/06/1394

میکروبیولوژی

اسیه صابرنژاد

21

19/06/1394

میکروبیولوژی

سمیه قربانی

22

19/06/1394

میکروبیولوژی

زهرا زیدابادی

23

19/06/1394

میکروبیولوژی

رباب رنجبر

24

19/06/1394

میکروبیولوژی

صدیقه میرزاده

25

19/06/1394

میکروبیولوژی

فرزانه حسین زاده

26

19/06/1394

میکروبیولوژی

زهره مهرانی فر

27

19/06/1394

میکروبیولوژی

افروز لشکری زاده

28

19/06/1394

میکروبیولوژی

فیروزه امینی زاده

29

19/06/1394

میکروبیولوژی

رمضانعلی حسن نژاد

30

19/06/1394

میکروبیولوژی

زهره احمدیان فرد

31

19/06/1394

میکروبیولوژی

تکتک خدادی پور

32

19/06/1394

میکروبیولوژی

مریم زارع نیا

33

19/06/1394

میکروبیولوژی

بهرام شفیعی

34

19/06/1394

میکروبیولوژی

سید محمد کشاورز

35

19/06/1394ساعت11

پلیمر

ارمان نظری نژاد

36

10/06/1394ساعت8

مهندسی کامپیوتر

زهره نقیب

37

10/06/1394ساعت9

مهندسی کامپیوتر

ابوذر هاشمی

38

10/06/1394ساعت10

مهندسی کامپیوتر

محسن پورحاج محمدی

39

10/06/1394ساعت11

مهندسی کامپیوتر

آرش جوکار بهمنیاری

40

10/06/1394ساعت12

مهندسی کامپیوتر

سمیرا جوانمردی

41

10/06/1394ساعت12

مدیریت دولتی

احمد ابراهیم نیا

42

11/6/1394ساعت8

مدیریت دولتی

مسلم صفی پور

43

11/6/1394ساعت9

مدیریت دولتی

محمود شجاعی

44

11/6/1394ساعت10

مدیریت دولتی

عبدالرضا حاج ابراهیمی

45

11/6/1394ساعت11

مدیریت دولتی

سید عادل محمودی

46

11/6/1394ساعت12

مدیریت دولتی

اعظم شیرزاد

47

11/6/1394ساعت13

مدیریت دولتی

امیر حسین سلاجقه

48

11/6/1394ساعت14

مدیریت دولتی

حسین نجفی

49

12/06/1394ساعت8

مدیریت دولتی

زهرا ایران نژاد

50

12/06/1394ساعت8

مدیریت دولتی

محسن جهان پور

51

12/06/1394ساعت 9

مدیریت دولتی

یاسمن قاسمی نژاد

52

12/06/1394ساعت9

مدیریت دولتی

صدیقه مهدویان

53

12/06/1394ساعت10

مدیریت دولتی

سیدمحسن قریشی

54

12/06/1394ساعت11

مدیریت دولتی

مهناز خاتم

55

12/06/1394ساعت12

مدیریت دولتی

صدیقه فیوضی

56

12/06/1394ساعت12

مدیریت دولتی

محمد رضا ارشادی

57

12/06/1394ساعت13

مدیریت دولتی

کیانی

58

12/06/1394ساعت10

حسابداری

علی اکبر درویشی

59

12/06/1394ساعت11

حسابداری

اسماعیل باقرپور

60

14/6/1394ساعت8

مدیریت دولتی

مریم محمد رضایی

61

14/6/1394ساعت9

مدیریت دولتی

اصغر محمدی سلیمانی

62

14/6/1394ساعت10

مدیریت دولتی

سید داریوش ایزدی

63

14/6/1394ساعت10

مدیریت دولتی

حمید رضا افشار

64

14/6/1394ساعت11

مدیریت دولتی

علی خواجه

65

14/6/1394ساعت11

مدیریت دولتی

عباس امیری خراسانی

66

14/6/1394ساعت12

مدیریت دولتی

حسن علی شهرکی

67

14/6/1394ساعت8

معماری

مهناز دهقان

68

14/6/1394ساعت9

معماری

مرضیه آقایی

69

14/6/1394ساعت10

معماری

کتایون جمالی

70

14/6/1394ساعت11

معماری

فاطمه سکز

71

14/6/1394ساعت12

معماری

سیما پورناصری

72

15/6/1394ساعت9

مدیریت دولتی

مسعود عطاری

73

15/6/1394ساعت10

مدیریت دولتی

عدنان سعادی زاده

74

15/6/1394ساعت12

مدیریت دولتی

کاوس محمدی

75

15/6/1394ساعت12

مدیریت دولتی

محمد مهدی دشتی

76

16/6/1394ساعت8

ادبیات فارسی

اصغر نژاد کورکی

77

16/6/1394ساعت9

ادبیات فارسی

زهرا شمسی نژادبابکی

78

16/6/1394ساعت10

ادبیات فارسی

مژده آذر پیکان

79

16/6/1394ساعت11

ادبیات فارسی

مریم هاشمی مدنی

80

16/6/1394ساعت12

ادبیات فارسی

مهدیه حاتمی

81

17/6/1394ساعت8

مهندسی کامپیوتر

یاسر زارع

82

17/6/1394ساعت98

مهندسی کامپیوتر

هاشم امیری

83

17/6/1394ساعتع10

مهندسی کامپیوتر

امین اسدی

84

17/6/1394ساعت11

مهندسی کامپیوتر

زهرا کاویانی

85

18/6/1394ساعت9

ادبیات فارسی

سمیه عباسی

86

18/6/1394ساعت10

ادبیات فارسی

فاطمه ایرانمنش

87

18/6/1394ساعت11

ادبیات فارسی

حشمت الله عسکری پور

88

18/6/1394ساعت12

ادبیات فارسی

فردوس صالحی

89

18/6/1394ساعت13

ادبیات فارسی

زهرا بلوردی

90

14/06/1394 ساعت8

شیمی فیزیک

محمد رضا عادلخانی

91

14/06/1394 ساعت9

شیمی فیزیک

فیروزه نادری

92

14/06/1394 ساعت10

شیمی فیزیک

نجمه ابراهیم آبادی

93

14/06/1394 ساعت11

شیمی فیزیک

نسیبه نیکویان

94

14/06/1394 ساعت12

شیمی فیزیک

محسن سالاری

95

19/06/1394 ساعت8

سازه های هیدرولیکی

مجتبی محمودآبادی

96

19/06/1394 ساعت9

مدیریت ساخت

مجید جمالیزاده

97

19/06/1394 ساعت10

سازه های هیدرولیکی

حجت وحدتی

98

19/06/1394 ساعت11

سازه دریایی

رضا پورشهسواری

99

19/06/1394 ساعت12

مدیریت ساخت

مجید عابدی

100

19/06/1394 ساعت13

مدیریت ساخت

ریحانه بارانی

101

19/06/1394 ساعت14

سازه دریایی

احمدرضا بهمنی

102