انتخاب حوزه
فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1زهرا امینی امور شهریهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
2بتول حسینی امور شهریهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
3رقیه سروش نیاامور شهریهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
4محمد حسین نکوییمعاون اداری مالی ساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
5زهرا کوهپایهکارگزین اداری -دفتر مطالعات وآموزش نیروی انسانی ساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
6مجید نژاد صالحی مدیر اداری ساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
7الهه اسفندیارپورماشین نویس دبیرخانه معاونت اداري و مالي
8ملیحه اسدی زیدآبادی ماشین نویس دبیرخانهساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
9اکبر ایرانمنش حسابدارساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
10امین پوررضاقلی حسابدارساختمان مرکزیمعاونت اداري و مالي
1 2