گروه های آموزشی
طرح های پژوهشی
ردیفعنوان طرح پژوهشینام نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ خاتمهنوع طرحجنسیتسالتاریخ ارائهمشاهده جزئیات
1مشخص کردن مسير گسل در محدوده شهرستان سيرجانمحسن محسن محمدی زاده1385/02/101385/06/10خاتمه يافتهمرد851385/06/10 مشاهده جزئیات
2تعيين پهنه بندي بافت خاک در محدوده شهر سيرجان با استفاده از جريان آبهاي زيرزمينيمحسن محسن محمدی زاده1386/08/151387/04/31خاتمه يافتهمرد861387/04/31 مشاهده جزئیات
3مدلسازی تست سه محوری نمونه های ناهمسانگرد درزه دار با استفاده از روشهای عددی" محسن محسن محمدی زاده1389/07/291390/12/29خاتمه يافتهمرد901390/12/29 مشاهده جزئیات
4کاربرد هوش مصنوعی در مدلسازی ÷ارامترهای خاک ویژه منطقه سیرجانمحسن محسن محمدی زاده1390/06/121390/06/12خاتمه يافتهمرد901390/06/12 مشاهده جزئیات
5تعیین ظرفیت باربری پی منفرد واقع بر بستر رسی مسلح شده با ستونهای سنگدانه ایمحسن محسن محمدی زاده1391/08/011392/08/01در حال اجرامرد921392/08/01 مشاهده جزئیات
6بررسی ارتباط میان ویژگیهای مکانیکی توده سنگ (معدن قرضه) و سنگدانه های مورد استفاده در ساخت بتنمحسن محسن محمدی زاده1393/12/041394/12/04در حال اجرامرد911394/12/04 مشاهده جزئیات
1